PROBAS LIBRES SECUNDARIA 2014: Datas, lugares e documentación. D.O.G. do 7 de febreiro de 2014
 
  • Data do exame: venres 23 de maio. 
  • Datas para formalizar a matrícula:  Do 24 de marzo ao 4 de abril de 2014, ambos os dous incluídos.
O alumnado que vai realizar os exames en Pontevedra deberá matricularse atendendo á primeira letra do seu primeiro apelido: 
   – Da letra A á letra L: na EPA Río Lérez
– Da letra M á letra Z: no IES Sánchez Cantón
  • Documentación a presentar:
– 1.- Impreso solicitude matrícula, Anexo I.

– 2.- Fotocopia do DNI, Pasaporte ou documentación equivalente

– 3.- Baixa do centro no que estivese inscrito, de se-lo caso.

-4.- Copia cotexadas, se procede, dos certificados dos ámbitos superados noutras convocatorias ou certificación académica das materias superadas.
    

                                                                    O secretario