PROBAS LIBRES SECUNDARIA 2012: Datas, lugares e documentación

  • Datas para formalizar a matrícula:
Do 20 ao 30 de marzo, ambos os dous incluídos.
O alumnado que vai realizar os exames en Pontevedra deberá matricularse atendendo á primeira letra do seu primeiro apelido:
                            – Da letra A á letra L: na EPA Río Lérez
                            – Da letra M á letra Z: no IES Sánchez Cantón
  •  Documentación a presentar:
 Impreso solicitude matrícula, Anexo I (podédelo atopar na nosa páxina web:  sección secretaría – Documentos alumnado)
 DNI, Pasaporte ou documentación equivalente
 Baixa no centro no que estivese inscrito, de se-lo caso.
 Copia cotexadas, se procede, dos certificados dos ámbitos superados noutras convocatorias ou certificación académica das materias superadas.