2º BACHARELATO: entrega de notas e reclamacións.

Os resultados da avaliación final (convocatoria ordinaria) de 2º de bacharelato poderán consultarse (e imprimirse) na páxina web do centro (www.epapontevedra.com) a partir das 20:00h do mércores 22 de maio.
Se algún alumno quixese ver o exame e/ou falar co profesor/a correspondente sobre calquera aspecto relacionado co resultado da súa avaliación deberá contactar directamente con el, para o que disporá dos días 23, 24 ou 27.
Se despois de ver o exame e entrevistarse co profesor o alumno mantén o seu desacordo co resultado da avaliación, poderá presentar unha reclamación formal por escrito xustificando os motivos que o levan a reclamar. Este documento débese presentar na secretaría do centro, dirixido á Dirección, (en horario de 9;00h a 14:00h) os días 28 ou 29 de maio.