1º BACHARELATO: CONVOCATORIA ORDINARIA PENDENTES DE 1ºBACH. (3 e 4 de maio de 2012)

CONVOCATORIA ORDINARIA PENDENTES DE 1ºBACH. (3 e 4 de maio de 2012)

Esta convocatoria non é obrigatoria, senón totalmente opcional. Ten por obxecto adiantar os exames finais (avaliación ordinaria) de 1º de bacharelato a aqueles alumnos de 2º de bacharelato que teñen materias pendentes para que poidan ter a posibilidade de presentarse ás probas de acceso á universidade os días 6, 7 e 8 de xuño. Para o alumnado que non teña intención de presentarse á convocatoria de xuño destas probas de acceso á universidade o máis conveniente sería continuar asistindo ás clases de 1º ata o final do curso e presentarse aos exames de 1º Bac. da 3ª avaliación e/ou finais no mes de xuño.
Todo o alumnado que opte por presentarse a esta convocatoria especial para pendentes de 1º Bach., DEBE COMUNICALO como moi tarde o venres 27 deste mes ao Xefe de Estudos e ao profesor/a da materia á que vaia presentarse.

Nos próximos días daremos a coñecer un calendario de exames elaborado en función das solicitudes recibidas.